پروتل DXP یک نرم افزار قدرتمند جهت طراحی مدارات چاپی است. از این نرم افزار علاوه بر طراحی مدارات چاپی یا PCB، برای برنامه نویسی تراشه های FPGA نیز استفاده میشود.

در این کتاب به بررسی نحوه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.

2

کتاب از چهار قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از:

  • ساخت سند شماتیک
  • ساخت سند PCB و انتقال فایل شماتیک به آن
  • نکات و ترفند ها
  • روش های ساخت فیبر مدار چاپی

در دو ﺑﺨﺶ اول ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ آﺷﻨﺎ میشوید. در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم با ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ که در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮوﺗﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت و... آشنا میشوید و در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم اﻧﻮاع روش های ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﺒﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

1

ﺑﺮای ﻳﺎد گیری بهتر مطالب همراه ﺑﺎ ﮐﺘﺎب، ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه نیز آورده ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ در ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ به سطح مطلوبی رسیدید باید به سراغ بخش های 3 و 4 رفته و آموزش های مفید و کاربردی آنها را نیز دنبال کنید.

 

قیمت: رایگان

 


تاریخ ارسال:   ۲۵ آبان ۹۴